Certificat energètic

El Certificat d’eficiència energètica té la finalitat de qualificar 
energèticament a habitatges i locals, de manera que després d’un 
estudi es pugui saber l’estat de l’eficiència energètica de 
l’immoble, segons els paràmetres següents:
Resistència tèrmica dels tancaments fixes i practicables.
Rendiment actual de l’equip de calefacció i el combustible utilitzat.
Rendiment actual de l’equip de refrigeració, en el cas de tenir-ne, i el tipus de combustible.
Rendiment actual de l’equip de generació d’aigua calenta sanitària. També si hi ha contribució solar en la producció d’aigua calenta sanitària.

PROCÉS

INSPECCIÓ DE L’IMMOBLE

Un tècnic visitarà l’immoble i farà una presa de dades i mesures de les dimensions de l’habitatge i superfícies.

1

2

RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ

Es recopilarà informació registral de l’immoble i de materials i sistemes constructius d’aquest.

ELABORACIÓ DE L’INFORME

Reunint tota la informació en visita i registral, s’elaborarà el certificat d’eficiència energètica usant els mètodes i programes informàtics autoritzats pel Ministeri d’Indústria. També es realitzen unes propostes detallades per tal de millorar l’etiqueta.

3

4

TRAMITACIÓ A ICAEN

S’envia total la documentació a l’ICAEN per la seva revisió.

ENVIAMENT DE LA ETIQUETA

Una vegada validada la documentació presentada, l’ICAEN inscriurà el certificat al registre i enviarà l’etiqueta d’eficiència energètica al propietari de l’habitatge.

5

PREGUNTES FREQÜENTS 
SOBRE EL CERTIFICAT ENERGÈTIC

Què és la certificació energètica i per a què serveix?

La certificació energètica és un procediment per certificar energèticament els edificis existents o parts d’un edifici. La certificació energètica ens permet saber el comportament energètic d’un immoble i de quina manera es pot millorar per reduir el consum d’energia i l’import de les factures de llum, aigua i gas. Tanmateix ens dona una informació de valor afegit a l’ immoble al disposar del certificat.

Quin és el document oficial relatiu a la certificació energètica?

El document és el Certificat d’Eficiència Energètica i s’obté la corresponent Etiqueta, on es mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala que va de l’A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

En quina data entra en vigor i quina validesa té?

És obligatori per a tots els immobles existents que es venguin i/o lloguin a partir l’1 de juny de 2013. El certificat i la seva corresponent etiqueta tenen una validesa de 10 anys. És responsabilitat del propietari renovar el certificat i, per tant l’etiqueta, transcorreguts els 10 anys.

Qui pot realitzar aquest certificat?

Segons el Reial Decret aquest certificat serà subscrit per tècnics que estiguin en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant per a la realització de projectes d’edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques, o de la certificació energètica, escollits lliurement per la propietat de l’edifici.

Es pot oferir un habitatge de lloguer sense comptar amb la certificació energètica?

L’article 12.2 indica que l’etiqueta energètica ha d’acompanyar tota activitat comercial amb la finalitat de vendre o llogar l’habitatge per un període superior a 4 mesos.

Qui obliga?

El 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 on s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret fixa l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

Quines son les obligacions del venedor/arrendador?

Haurà de mostrar l’etiqueta energètica durant la promoció de venda / lloguer de l’immoble. En cas de venda, el venedor ha de lliurar al comprador en la notaria un original del certificat. En cas de lloguer, haurà d’adjuntar una fotocòpia al contracte d’arrendament.

Es pot vendre o llogar l’habitatge i després realitzar la certificació energètica?

No, ja que el certificat s’ha d’incloure en la informació que el venedor o arrendador ha de facilitar al comprador o inquilí. El document ha d’estar disponible abans de formalitzar l’operació. A més, cada certificat haurà d’estar registrat al departament corresponent de la comunitat autònoma.

Es obligatòria per a tots els tipus d’edifici?

No, resten exclosos d’aquest àmbit:
1. Les edificacions que quedin obertes.
2. Edificis i monuments protegits oficialment, quan el compliment de les exigències en pogués alterar el caràcter o l’aspecte, de manera inacceptable.
3. Edificis utilitzats com a lloc de culte i per a activitats religioses.
4. Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
5. Edificis industrials i agrícoles, en la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no industrials.
6. Edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50m2.
7. Edificis de senzillesa tècnica i d’escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic, i que les activitats que hi tinguin lloc, de manera eventual o permanent, tinguin lloc en una sola planta i no afectin la seguretat de les persones.

Hi ha conseqüències pel fet de no complir amb el deure d’obtenir el certificat energètic?

Sí, poden haver inspeccions ( l’Administració autonòmica competent realitzarà la tasca inspectora, per vetllar pel seu compliment i detectar casos de falsejament o frau), sancions ( pot esser multat per infracció als Drets dels Consumidors) i reclamacions (el comprador / llogater podrà reclamar al venedor / arrendador per no haver complert el deure d’informació al Consumidor).

Qui és el responsable de la renovació de la certificació d’eficiència energètica?

Igual que en el cas de la realització de la certificació energètica de l’edifici, és el propietari de l’edifici complet, habitatge o local, el responsable de la seva renovació. També serà responsable de conservar la corresponent documentació.

Qui i on cal registrar el certificat d’eficiència energètica?

El certificat ha de ser registrat pel propietari de l’edifici davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma, que podrà portar un registre d’aquestes certificacions en el seu àmbit territorial.

És obligatori obtenir una qualificació mínima?

NO. El certificat només pretén donar informació sobre el consum energètic de l’immoble. Si més no, en el cas d’obra nova, en edificis d’alta d’eficiència energètica que arribin a obtenir una qualificació A o B, l’ICAEN fixa uns barems per a rebre subvencions.

Si obtinc una qualificació baixa, que puc fer per millorar-ho?

Si desitgen millorar la qualificació obtinguda ja sigui per oferir una venda o lloguer més atractiu, o bé optar per un estalvi en el consum energètic, podem assessorar-te sobre les possibles mesures d’intervenció.

Si vol més informació o demanar-nos 
pressupost sense compromís,
truqui’ns al 972 701 385 o deixi’ns 
les seves dades i ens posarem 
en contacte amb vostè.

© Tots els drets reservats Ripollès Assessors i Administradors, SL - Web desenvolupat per Volcànic Internet
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram